Kamus Basa Jawa-Bahasa Indonesia

Katrangan (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

A
abab (ta) hawa mulut
abang (ts) merah
aba-aba (ta) aba-aba
abar (tk) menguap (zat cair)
abuh (ts) bengkak
abrit ; abrit (ts) merah
abyor (ts) bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)
acung (tk) menunjuk ke atas/ unjuk jari
ada-ada (ta) inisiatif
adang (tk) menanak nasi
adas (ta) nama tanaman
adi (ts) bernilai tinggi; mempunyai kelebihan
adil (ts) adil
adhang (tk) menunggu di tempat yang akan dilewati
adhem (ts) dingin
adhep (tk) hadap
adhi (ta) adik
adoh (tkr) jauh
adol (tk) menjual
adu (tk) adu
adus (tk) mandi
agama (ta) besar; agung
agul-agul (ta) andalan; jagoan
agung (ta) api
agem (tk) pakai
ageman (ta) pakaian
ageng (ts) besar
agni (ta) api
aja (tpw) jangan
ajag (ta) anjing hutan
ajak (ts) ajak
ajang (ta) wadah
ajar (tk) ajar, belajar
ajeg (tkr) tetap
ajeng (tsb) akan
aji (ta) nilai; harga
ajur (ts) hancur
akas (tkr) alon
akas (ts) perai, keras (untuk nasi)
ala (ts) buruk
alangan (ta) halangan
alas (ta) hutan
alem (tk) puji
aleman (ts) manja
alesan (ta) alasan
aling-aling (tk) bersembunyi di balik
alis (ta) alis
alok (tk) berkata
alu (ta) antan
alum (ts) layu
alun-alun (ta) lapangan di tengah kota
alus (ts) halus
aluwung (tpb) lebih baik
ama (ta) hama
aman (ts) aman
amarga (tpy) karena
amargi; amargi (tpy) karena
amba (ts) lebar/luas
ambah (tk) jejak/jelajah/datangi
ambal (tk) ulang
ambar (tk) tersebar (untuk bau harum)
ambeg (ts) berwatak
ambèn (ta) balai-balai
ambèr (tkr) meluap (air)
ambet; ambet (ta) bau
amblas (tk) lenyap seketika
ables (tk) melesak
ambrol (tk) runtuh
ambruk (tk) tumbang/roboh
ambu (ta) bau
ambung (tk) cium
ambus (tk) endus
mbyar (tk) berserakan
ambyuk (tk) menjatuhkan diri
ambyur (tk) mencemplungkan diri ke dalam air
amèk (tk) mencari
amem (ts) melempem
amem (ts) sunyi
amis (ts) anyir
ampas (ta) ampas
ampek (tkr) sulit bernafas; sesak (untuk dada)
ampil; ampil (tk) pinjam
ampak-ampak (ta) kepulan debu
amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu
ampo (ta) nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu
amrih (tpy) agar, supaya
anak (ta) anak
anda (ta) tangga
andaka (ta) banteng
andika (tg) anda
ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda
ancas (ta) tujuan
ancur (ta) air raksa
ancik (tk) menginjak
ancer-ancer (ta) prakiraan; ancar-ancar
andhap (ta) bagian bawah/rendah
andhang (ta) tangga kayu berkaki empat
andheng-andheng (ta) tahi lalat
andhong (ta) sejenis kereta kuda
andum (tk) berbagi
angen-angen (ta) pemikiran/ingatan
anget (ts) hangat
angga (ta) tubuh
anggak (ts) sombong
anggara (tg) selasa
anggarbini (tk, ts) hamil
anggep (tk) anggap
angger (tsb) asalkan
angger-angger (ta) peraturan
anggur (ta) anggur
anggon (tk) tempat
angin (ta) angin
angin-angin (tk) mencari udara
angkah (ta) maksud
angkara (ta) angkara
angker (ts) angker
angler (tkr) nyenyak
angluh (tkr) dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada
angon (tk) mengembala
angop (tk) menguap
angsal (tk) dapat
angslé (ta) nama minuman
angslup (tk) tenggelam
angur (tsb) masih lebih baik
angus (ta) angus
anjlok (tk) turun tiba-tiba
anjok (tpr) tiba di
anèh (ts, tkr) aneh
anèm (ts) muda
anom (ts) muda
antawecana (ta) Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang
disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan
antem (tk) pukul/hantam
anteng (tk,ts) tenang
antop (tk) bersendawa
antuk (tk) dapat
anyang (tk) tawar (harga)
anyang-anyangen (ts) merasa seperti ingin kencing
anyar (ts) baru
anyel (ts) jengkel
anyep (ts) tawar
anyep (ts) dingin (tubuh atau bagian tubuh)
anyes (ts) dingin (benda)
apa (tg) apa
apal (ts)) hafal
apem (ta) apam
apes (tk) sial
apek (ts) bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama
tertutup
api-api (tk) pura-pura
apik (ts) baik
apu (ta) kapur sirih;
apura (ta) maaf
apus (ta) sejenis bambu
apus (tk) bohong
ara-ara (ta) padang
arah (ta) arah
aran (ta) nama
arang (tkr) jarang
arang-arang (ts) jarang
aren (ta) enau
areng (ta) arang
arep (tsb) hendak
arga (ta) gunung
ari (tg) adik
ari-ari (ta) tali pusat
aris (tkr) lugas
arit (ta) sabit
arsa (tkr) akan ; depan
arta (ta) uang
aruh-aruh (tk) menyapa
arus (ts) anyir
arwah (ta) arwah
asal (ta) asal
asat (ts) habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.)
asah (tk) asah
asih (ta) kasih
asin (ts) asin
asrep; asrep (ts) dingin
asma (ta) nama
asmara (ta) asmara
asmarandana (tg) nama metrum macapat
asor (ts) nista
asor (tkr) kalah
asrep; asrep (ts) dingin
asri (ts) menyenangkan untuk dipandang
asta (ta) tangan
asta (tk) bawa
asu (ta) anjing
asung (tk) menghaturkan
asem (ta) asam (buah)
ati (ta) hati
ati-ati (tkr) hati-hati
atis (ts) dingin (untuk hawa, udara)
atos (ts) keras
atur (tk) atur
aturi (tk) beri; persilakan
atus (ts) tidak lagi mengandung air
awak (ta) badan, tubuh
awan (ta, tk) siang
awang (tk) berhitung tanpa alat bantu
awang-awang (ta) langit bebas
awas (ts) tajam (pengelihatan)
awas (tpw) awas
awèh (tk) beri
awèt (ts) tidak cepat rusak
awit (tpy) karena
awis ; awis (tkr) mahal
awis-awis; awis-awis (ts) jarang
awoh (tk) berbuah
awon awon (ts) jelek/buruk
awor (tk, tkt) bercampur dengan
awrat (tk) berat
awu (ta) abu
awur (tk) sebar
awur (tk, tkt) asal-asalan
awut (tk) membuat berantakan
ayahan (ta) kewajiban
ayam; ayam (ta) ayam
ayem (ts) tentram (hati)
ayo (tpw) ayo
ayom (tk) perlindungan
ayu (ts) cantik
aywa (tpw) jangan
B
bab (ta) bab, hal, mengenai
babad (ta) cerita sejarah
babagan (tsb) tentang
babak-bundhas (ts) babak-belur
babal (ta) putik buah nangka
babar (ts) menjadi banyak
babaran (tk) bersalin
babat (ta) bagian dalam usus sapi
babat (tk) tebang
babit (tk) mengayunkan benda dengan menahan ujungnya
babon (ta) induk ayam
babu (ta) perempuan pembantu
babut (ta) permadani
bacem (tk) peram; dimasak dengan bumbu tertentu
bacin (ts) bau bangkai
bacut (tk) lanjut
badan (ta) diri
badhé (tk) tebak
badhé; badhe (tsb) akan
badheg (ts) bau busuk
badhèk (ta) air tapai
badhug (ta) tembok rendah untuk meletakkan sesuatu
bagaskara (ta) matahari
bagus (ts) tampan
bahu (ta) 100 m2
bahu (ta) bahu; tenaga
bahureksa (ta) penguasa
bajang (ts) kerdil
bajing (ta) tupai
bajul (ta) buaya
bakal (ta) bahan pakaian
bakal (tsb) akan
bakar (tk) bakar
bakda (tkr) setelah
bakul (ta) pedagang
balang (tk) lempar
balé (ta) rumah/bangunan
balèn (tk) rujuk
bali (tk) pulang
balung (ta) tulang
banaspati (ta) hantu berbentuk api
bandar (ta) agen besar, cukong
bandar (ta) pelabuhan
bandhul (ta) bandul
banger (ts) bau busuk (misalnya dari air keruh)
banget (tkr) sangat
bangga (tk) meronta
bangir (ts) mancung
bangka (tk) mati (kasar)
bangké (ta) bangkai
bangkèkan (ta) pinggang
bangkèlan (ta) buntalan besar
bangku (ta) bangku
bangsa (ta) bangsa
banda (tk) mengikat kedua tangan ke belakang
bandayuda (tk) berperang
bandan (ta) tawanan
bandha (ta) harta
banon (ta) batu bata
bantah (ta) bantah
bantal (ta) bantal
bantala (ta) tanah
banting (tk) banting
banyak (ts) angsa
banyu (ta) air
bapa (tg) bapa/ayah
bapang (ta) parit/ genangan air
bar (tkr) selesai
barang (ta) barang
barang (ta) pertunjukan kesenian berkeliling
barat (ta) angin
barep (ts) sulung
barès (ts) terus terang
baris (tk) baris
baruna (tg) dewa lautan
barung (ts) besar; utama
baskara (ta) matahari
bata (ta) bata
batang (tk) tebak
bathang (ta) bangkai
bathara (tsd) sebutan untuk dewa
bathari (tsd) sebutan untuk dewi
bathok (ta) tempurung
bathuk (ta) dahi
bathi (ta) keuntungan
batih (ta) keluarga
baut (ts) pintar; trampil
bawa (ta) pembukaan gending
bawang (ta) bawang
bawang lanang (ta) bawang berumbi tunggal
bawèl (ts) nyinyir
bawéra (ts) subur (untuk lahan)
baya (ta) buaya
bayan (ta) petugas keamanan desa
bayar (tk) bayar
bayem (ta) bayam
bayèn (tk) melahirkan
bayi (ta) bayi
bayu (ta) angin
bebana (ta) permintaan sebagai syarat
bebandan (ta) tawanan
bebasan (tsb) seperti; layaknya
bebaya (ta) bahaya
bebayu (ta) otot
bebedhag (tk) berburu
bebucal; bebucal (tk) berhajat besar
bebudhen (ta) kepribadian
bebuwang (tk) berhajat besar
bebed (ta) kain panjang yang dipakai pria
bèbèk (ta) itik
bebrayan (tk) berkeluarga
bebungah (ta) hadiah
bebendhu (ta) hukuman
bedhigasan (ts) tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam
bengkok (ta) tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari
fasilitas jabatan
becik (ts) baik
becus (ts) mampu
béda (ts) berbeda
béda (tk) goda
bedaya (ta) tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton
bédhah (ts) terbuka paksa
bedhidhing (ta) udara dingin di musim kemarau
begawan (ta) pendeta
begundhal (ta) kaki-tangan
beja (ts) beruntung
bejat (ts) rusak
béka (tk) meronta
bekasakan (ta) hantu hutan
beksa (ta) tari
beksan (ta) tarian
belang (ta, ts) belang
belèk (tk) iris sepanjang garis tengah
bèlèk (ta) kotoran mata
belik (ta) sumber air
beling (ta) kaca
bena (ta, ts) banjir
bendara (ta) majikan
bendha (ta) nama pohon
bendhé (ta) gong kecil
bendhel (ta) ikatan
bendho (ta) alat pemotong (sejenis celurit)
bendhol (ta) bengkak
bener (tkr) benar
bengawan (ta) sungai
bengep (ts) sembab
bengi (ta) malam
benik (ta) kancing baju
bening (ts) jernih
benjut (ts) menjadi empuk karena tekanan/hantaman
beras (ta) beras
bèrèng (ta) luka di sudut bibir
berèt (ts) tergores
besar (ta) nama bulan dalam kalender jawa
bèsèr (ts) sebentar-sebentar kencing
besèt (ts) sayat
besmi (tk) bakar
besus (ts) pandai; trampil
bethèk (ta) pintu pagar
bekti (ta) bakti
beta (tk) bawa
betah (tkr) betah; enggan pergi
betah; betah (tk) butuh
beton (ta) biji nangka
beya (ta) biaya
binarung (tkr) seiring; diiringi
bingar (ts) ceria
binggel (ta) gelang kaki
bingget (ta) tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat
biyèn (tkr) dahulu
blaka (tk) berterus terang
blalak-blalak (ts) membeliak; besar (untuk mata)
blanak (ta) jenis ikan
blatèr (ts) ramah; mudah bergaul
blarak (ta) daun kelapa kering
bledhèg (ta) guntur
bledhèh (tk) terbuka kancingnya (untuk baju)
blèdru (tkr) salah pilih/tertukar karena mirip
bléncong (ta) lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit
bléndrang (ta) sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali
blereng (ts) tidak nampak jelas; kabur
blesek (tk) membenamkan ke dalam tumpukan
blirik (ts) berbintik kecil (mis. panci, ayam)
bloloken (tkr) silau
blondho (ta) endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa
blorok (ts) bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina)
bluluk (ta) buah kelapa yang masih sebesar telur
bocah (ta) anak
bodho (ts) bodoh
bodong (ts) pusar yang menonjol keluar
boga (ta) pangan
bojo (ta) suami/isteri
bokong (ta) pantat
bokor (ta) mangkuk besar
bolong (ts) berlubang
bolot (ta) daki
bonang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan
bong (tk) bakar
bong (ta) makam Cina
bong (ta) tukang khitan
borok (ta) luka lama
boyong (tk) pindah
brabak (tk) berubah merah (wajah)
brahala (ta) raksasa sebesar gunung
brahmana (ta) pendeta
brambang (ta) bawang merah
bramantya (ts, ta) marah, kemarahan
brangasn (ts) mudah marah
branta (ta) asmara
brastha (tk) berantas
bréwok (ta) bercambang
brindhil (ts) habis jarena dicabuti
brodhol (ts) terlepas ikatannya
brudhul (tk) keluar berama-ramai/berbarengan
brobos (tk) masuk melalui celah atau kolong
brojol (tk) keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan
brongkos (tg) nama masakan
brukut (ts) terbungkus rapat
brutu (ta) tunggir ayam
bubar (ts) bubar; selesai
bubul (ta) semacam bisul di telapak kaki
bubur (ta) bubur
bubut (tk) mencabuti
buda (tg) rabu
budeg (ts) tuli
budeng (tg) kera hitam
bujana (ta) hidangan
bujel (ts) tumpul
bulak (ts) pudar warnanya
bulak (ta) daerah terbuka/ padang
bulan (ta) bulan
bumbu (ta) bumbu; rempah-rempah
bumbung (ta) tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu
bumpet (ts) tersumbat
bunder (ts) bundar
bundhas (ts) melecet (cedera)
bundhel (ts) ujungnya membulat
bundhet (ts) diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang)
bung (ta) rebung
bungah (ts) gembira
bungkem (tk) diam; tidak mau mengatakan apa-apa
bungkik (ts) kerdil
bungkil (ta) ampas minyak kacang
bungkus (ta) bungkus
bungur (tg) nama tanaman
buntel (tk) bungkus
buntet (ts) buntu; tidak berongga
buntil (ta) masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi sebagai pembungkus
buntu (ts) buntu
buntung (tsa) hilang/patah bagian ujungnya
burek (ts) legap
bureng (ts) tidak jelas terlihat
buri (tkr) belakang
burik (ts) bopeng
buru (tk) kejar
buruh (ta) bekerja untuk orang lain
busana (ta) pakaian
busana (tk) berpakaian
buthak (ts) botak
buthuk (ts) membusuk (untuk ikan)
buwang (tk) buang
buyut (ta) cicit
buyuten (ts) bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena ketuaan
C
cabar (ts) kehilangan arti
cabé (ta) nama rempah untuk jamu
cacat (ts) cacat
cadhong (tk) menadahkan tangan
cagak (ta) tongkat/penyangga
cakepan (ta) lirik lagu
cakot (tk) gigit
cambah (ta) tauge
campur (tk) campur
candala (ts) jahat
candhik kala (ta) semburat merah di langit pada saat senja hari
candra (ta) bulan
candra (ta) kiasan
cantrik (tg) murid padepokan
candramawa (ta) kucing hitam
cangkem (ta) mulut
cangking (tk) jinjing
cangkir (ta) cangkir
cangklong (ta) pipa
cangklong (tk) menyandang di bahu (mis. tas)
cakra (ta) senjata dalam pewayangan; lingkaran
canthas (ts) bicaranya lantang (untuk wanita)
canthèl (ta) sejenis jagung
cantheng (ta) radang di jari, umumnya di ibu jari kaki akibat tertusuk kuku
canthing (ta) alat untuk membatik
canthol (tk) cantol
capil (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing
caping (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing
caplak (ta) penyakit kulit
caplok (tk) memasukkan semua ke dalam mulut
cara (ta) cara
caraka (ta) utusan
carang (ta) ranting
carita (ta) cerita
carup (tk) raup
cathèk (tk) gigit (anjing)
cathet (tk) catat
catur (ts) empat
caturan (tk) bercakap-cakap
cawang (ta) tanda V
cawet (ta) celana dalam
cawé-cawé (tk) turun tangan, ikut campur
cawis (tk) sedia
cawik (tk) cebok
cawuk (tk) mengambil dengan cara menyendokkan tangan
cecak (ta) cicak
cedhak (ts) dekat
cédhal (ts) cadel; tidak bisa mengucapkan bunyi tertentu dengan benar
cegat (tk) hadang
cèkèr (ta) kaki unggas
cekel (tk) pegang
celempung (ta) alat musik bagian dari gamelan
cekak (ts) tidak mencukupi; ukurannya tidak memadai; pendek sekali
cekakakan (tk) tertawa-tawa dengan keras
cekakik (ta) ampas kopi (sisa setelah diminum)
celak (ts) dekat
celak (ta) penegas garis tepi mata
celuk (tk) panggil
celak (ta) penegas garis tepi mata
cemani (ts) hitam
cemawis (ts) tersedia
cemeng (ta) hitam
cemèng (ta) anak kucing
cemèt (ts) pipih karena tertimpa/tertekan beban berat
cemplang (ts) tidak sedap/ kurang pas (mis. nada, rasa)
cemplung (tk) masuk (dalam cairan)
cendhak (ts) pendek
cengkir (ta) buah kelapa yang masih sebesar kepalan, belum berdaging buah
cepak (ts) tersedia, siap
cepak-cepak (tk) siap-siap
cepeng; cepeng (tk) pegang
ceplus (tk) gigit (untuk cabai)
cepuk (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan
cerek (ta) tanda bunyi “re” pada aksara Jawa
cèrèt (ta) cerek
ceriwis (ts) banyak bicara
cetha (tkr) jelas
cethèk (tk) dangkal
céthok (ta) sendok semen
cethik (tk) menyalakan (api)
cethil (ts) pelit
cethot (tk) cubit besar
cicil (tk) angsur
cicip (tk) merasai
cidra (tk) tidak menepati janji
cidra (tk) curi; culik
cilaka (ts) celaka
cilik (ts) kecil
cingak (ts) terkejut karena heran
cluluk (tk) tiba-tiba berkata
clingus (ts) pemalu, tidak percaya diri
cluluk (tk) tiba-tiba berkata
cluthak (ts) suka mencuri makanan (untuk hewan, terutama kucing)
clomètan (tk) berteriak tak beraturan/bersahutan
climèn (tkr) kecil-kecilan
cocot (ta) mulut (kasar)
colong (tK) curi
colok (ta) penerangan/ obor
congor (ta) hidung binatang berkaki empat
conthèng (ta) coret silang
coplok (tkr) tanggal
copot (ta) tanggal/cabut
coro (ta) kecoa
cotho (ts) repot karena ditinggalkan; kehilangan andalan
crah (tkr) bercerai; saling bermusuhan
cubles (tk) menusuk dengan benda runcing
cubluk (ts) bodoh
cucuk (ta) paruh
cucakrawa (ta) nama burung
cungkup (ta) atap makam
culek (tk) mencolok mata
culik (tk) mengambil sebagian nasi yang sedang dimasak
culik (tk) culik
cunduk (ta) tusuk
cundrik (ta) keris kecil
cupet (ts) terbatas
cupu (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan
curek (ta) kotoran telinga
cures (ts) habis/tertumpas
curut (ta) tikus bermoncong runcing
cuthik (ta) tongkat penunjuk/ potongan dahan
cuwa (ts) kecewa
cuwil (tk) mengambil sebagian kecil
cuwil (tkr) terkoyak/terpotong /pecah sedikit di bagian tepi
D
dadak (ta) harus, terpaksa
dadakan (tkr) tanpa rencana
dadakan (ta) pemicu timbulnya permasalahan
dadar (ta) makanan/ telor digoreng melebar tipis
dadèn-dadèn (ts) jadi-jadian
dhadhal (ts) runtuh terbawa arus air
dadi (ts) jadi
dados; dados (ts) jadi
dagang (tk) berdagang
dahana (ta) api
dahuru (ta) huru-hara
dahwèn (ta) suka mencerca
(ts) dalah (tpy) dan; bersama dengan
(ts) dalan (ta) jalan
(ts) dalem (ta) rumah
dalu; dalu (ta, tkr) malam
(ts) damar (ta) lak
damar (ta) pelita
damèn (ta) barang padi
dami (ta) jerami nangka
damu (tk) tiup
dandan (tk) bersolek/ merias diri
dandan-dandan (tk) memperbaiki bangunan (rumah dsb.)
dandang (ta) periuk nasi
dandos; dandos (tk) perbaiki
danawa raksasa
dara (ta) burung dara
dara (ts) betina muda (untuk ayam)
darbé (tk) milik, mempunyai
darma (ta) darma, kewajiban dalam hidup
dasa (tw) puluh
dawa (ts) panjang
dawet (ta) cendol
daya (ta) daya
daya-daya (tkr) bersegera
dédé (tkr) bukan
degan (ta) kelapa muda
deling (ta) bambu
demèk (tk) pegang
déné (tpy) sedangkan
dengkul (ta) lutut
désa (ta) desa
déwa (ta) dewa
dhadha mengakui kesalahan
dhadha (ta) dada
dhadhak (ta) getah
dhadhakmerak (ta) pemain dalam kesenian reog yang memakai hiasan bulu merak di kepalanya
dhadhu (ta) dadu
dhadhung (ta) tali
dhagelan (ta) lawak
dhangka (ta) tempat asal
dhalang (ta) dalang
dhawah; dhawah (tk) jatuh
dhawuh (ta; tk) ucapan; perintah; memerintahkan
dhayoh (ta) tamu
dhédhé (tkr) berjemur
dhèdhèl (ts) terlepas jahitannya
dhèdhès (ta) bau harum yang keluar dari tubuh musang
dhedhes (tk) mendesak seseorang dengan pertanyaan agar ybs mengaku/ membuka rahasia
dhemen (tk) suka
dhèmpèt (ts) melekat/rapat
dhèndhèng (ta) daging dikeringkan dengan bumbu tertentu
dhéwé (tkr) sendiri; sendirian
dhidhis (tk) mencari kutu di kepala sendiril
dhingklang (ts) pincang
dhingkluk (tk) tunduk/menghadak ke bawah
dhodhog (tk) ketuk pintu
dhodhos (tk) lubangi dari bawah
dhompol (tw) untaian dalam 1 tangkai (untuk buah)
dhondhong (ta) nama buah
dhongkol (ta) mantan pejabat
dhoyong (ts) miring
dhudha (ta) duda
dhupak (tk) tendang menggunakan tumit
dhuwit (ta) uang
dhuwur (ts) tinggi
dingklik (ta) bangku kecil
disik (tkr) terlebih dulu
dluwang (ta) kertas
dolan (tk) bertandang
dolanan (ta, tk) bermain, mainan, permainan
donga (ta) doa
dora (tkr) tidak terus terang
dosa (ta) dosa
drèngès (ta) bunga sirih
driji (ta) jari
dubang (ta) ludah merah/ ludah orang yang makan sirih
duduh (ta) kuah
duduh (tk) beritahu
dugang (tk) tendang dengan lutut
dulur (ta) saudara
dulit (tk) colek
dumuk (tk) sentuh
dumunung (tk) berada; bertempat
dunung (ta) tempat
duratmaka (ta) pencuri
duren (ta) durian
durung (tkr) belum
dustha (tk) curi
duwa (tk) tentang, lawan, tidak menyetujui
dwi (tw) dua
E
éca; éca (ts) enak
édan (ts) gila
eden (tk) ejan
édhum (ts) terlindung dari sinar matahari
èdi (ts) indah
éka (tw) satu
elar (ta) bulu unggas
èlèk (ts)
éling (tk, ts) ingat, sadar
élok (tkr) aneh, ajaib
eluk (tk) tekuk
éman (tk) sayang kalau hilang atau rusak
embah (ta) nenek/kakek
embuh (tpw) entah
emoh (tk) tidak mau
emplok (tk) memasukkan ke mulut
empuk (ts) lembut
émut ; émut (tk) ingat
emut (tk) kulum
enak (ts) enak
èncèr (ts) cair
éndah (ts) indah
endas (ta) kepala binatang
éndha (tk) berkelit
éndhang (ta) gadis padepokan
éndhang (tk) jenguk
endi (tg) mana
endog (ta) telur
enek (ts) mual
enem (tw) enam
enep (tk) endap
ener (ta) arah
énggal (tkr) cepat
énggal (ts) baru
énggar (tk) hibur
énggok (tk) belok
enggon (ta) tempat
enjing; enjing (ta, tkr) pagi
entas (tk) angkat, ambil
enték (ts) habis
entén (tk) tunggu
entén-entén (ta) isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah
énthéng (ts) ringan
énthong (ta) sendok nasi
éntuk (tk) dapat, boleh
entup (ta) sengat
entut (ta) kentut
enyang tawar (harga)
epang (ta) dahan
erah (tk) ambil
éram (tk) heran
eri (ta) duri
esthi (tk) latih; pelajari
estu (tkr) sungguh, jadi
esuk (ta, tkr) pagi
éthok-éthok (tk) pura-pura
éwa (ts) kecewa
éwadéné (tpy) walaupun demikian
éwah (tk) ubah; berubah
éwuh (tk) rikuh; serba salah
éyang (ta) terlindung dari sinar matahari atau hujan
éyup (ts) terlindung dari sinar matahari atau hujan
G
gada (ta) gada; senjata pemukul
gadhah (tk) mempunyai
gabah (ta) padi yang telah terlepas dari tangkainya
gagah (ts) gagah
gagak (ta) burung pemakan bangkai
gagang (ta) tangkai
gagas (tk) pikir
gagasan (ta) pemikiran
gagé (tkr) cepat
gajah (ta) gajah
gajih (ta) lemak jenuh
galak (ts) galak
galar (ta) batang bambu; alas kasur
galengan (ta) jalur pembatas petak sawah
galih (tk) merasakan dalam hati
gaman (ta) senjata
gambang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan
gambar (ta) gambar
gambas (ta) petola
gambir (ta) buah pinang yang sudah diolah
gambir anom (ta) nama tarian ksatria
gambyong (ta) nama tarian untuk menyambut tamu
gamel (tg) tukang merawat kuda
gamelan (ta) alat musik Jawa
gampang senang/mudah
gampil (ts) gampang
gamping (ta) kapur tembok
ganda (ta) bau
gandarwa (ta) hantu besar hitam
gandheng (ts) gandeng
gandhes (ts) luwes
gandhol (tkr) bergantung pada sesuatu
gandhul (tkr) tergantung (untuk benda yang berat)
ganep (ts) gebap
gangsal (tw) lima
gangsar (tkr) lancar
ganjar (tk) ganjar
ganjaran (ta) hadiah
ganjil (ts) ganjil
gantung (tk) gantung
gaplek (ta) singkong yang dikeringkan
gapuk (ts) rapuh dimakan usia (untuk kayu)
gapyuk (tkr) tidak sengaja bertemu berhadapan
garan (ta) gagang
garing (ts) kering
garu (ta; tk) alat penggaruk tanah; menggaruk tanah
garudha (ta) garuda, nama burung dalam mitos Jawa
garwa (ta) suami/istri
gasik (tkr) awal
gatel (ts) gatal
gathot (ta) makanan dari gaplek
gawan (ta) bawaan
gawang-gawang (tk) terbayang
gawat (ts) gawat
gawé (tk) buat
gayuh (tk) capai
geber (tk) layar penutup panggung
gebug (tk, ta) hantam badan dengan benda keras; pemukul besar
gedhang (ta) pisang
gedhé (ts) besar
gegana (ta) angkasa
gegayuhan (ta) keinginan/cita-cita
geger (ta) punggung
gègèr (tkr) riuh
gegedhug (ta) pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar)
gela (ts) kecewa
gelak (tk) percepat
gelang (ta) gelang
gelar (tk) bentang (tikar)
gelas (ta) gelas
gelem (tk) mau
gelis (tkr) cepat
gemak (ta) burung puyuh
gemang (tk) tidak mau
gembili (ta) sejenis ubi/talas
gemblak (ta) anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki
gemblung (ts) tidak normal pikirannya
gembok (ta) gembok
gembor (ta) alat untuk menyiram tanaman
gemes (tk) gemas
gemlethak (ts) bergeletakan
gemlundung (tk) bergelundungan
gemuk (ta) lemak; pelumas
gemrégah (tk) bangkit seketika
gemrubug (tkr) menderu (suara angin)
gemrudug (tkr) pergi/datangnya dalam jumlah besar
genah (ts) jelas
gendèr (ta) nama alat musik pukul
gendhakan (ta) wanita simpanan
gendhèng (ts) atap seng
genthèng (ts) genteng
gendheng (ts) gila
gendhing (ta) musik Jawa
gendhuk (tg) panggilan untuk anak perempuan
gendruwo (ta) hantu besar hitam
gendul (ta) botol
geni (ta) api
gènjèr (ta) nama sayuran
genjot (tk) genjot
gèntèr (ta) galah
genthong (ta) tempayan
genuk (ta) tempayan kecil
gepuk (tk) pukul
geplak (ta) nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula
gèpèng (ts) pipih
gerah (ts) sakit
gerang (ts) dewasa
gerèh (ta) ikan asin
gering (ts) sakit
germo (ta) mucikari
gero-gero (tk) menangis melolong-lolong
gèsèh (ts) berbeda; tidak pas
geseng (ts) hitam
getak (tk) hardik
getap (ts) cepat bertindak/bereaksi
getas (ts) retas; mudah patah
gèthèk (ta) rakit
gething (tk) benci
gethuk (ta) singkong rebus tumbuk
getih (ta) darah
getir (ts) rasa antara pahit menusuk
getun (ts) menyesal
gila (ts) jijik
gilig (ts) tidak pipih
ginanjar (tk) diberi hadiah/ganjaran
giris (ts) ngeri
githok (ta) belakang leher
glangsaran (tkr) jatuh terkapar
glathik (ta) burung gelatik
glenik (tk) bujuk
glethak (tk) terletak
glindhing (tk) menggelinding; bergulir
gludhug (ta) guruh
glundhung (tk) menggelinding; terguling
gobang (ta) uang logam
gocèk (tk) berpegang
godhag (ts) mampu berbuat
godhog (ts, tk) rebus
godhong (ta) daun
gombak (ta) surai kuda
gombal (ta) kain usang
gondhal-gandhul (ts) berayun-ayun (untuk benda yang tergantung)
gondhangen (ts) bengkak setelah dikhitan
gondhelan (tk) berpegang
gondhok (ta) bengkak pada kelenjar di leher
gondhol (tk) bawa lari/gonggong
gondhong (ta) bengkak pada leher
gosong (ts) hangus
gothot (ts) berotot
gotong (tk) angkat
gowang (ts) berlubang pada tepi (gigi, pisau)
grabah (ta) perlengkapan rumah dari tanah liat
gragal (ta) kerikil besar
gragapan (tkr) dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur
grahana (ta) gerhana
grana (ta) hidung
grapyak (ts) ramah
grenengan (tk) berbicara dengan suara rendah
grèsèk (tk) mencari di antara sisa-sisa
gringgingen (ts) kesemutan
gringsing (tg) jenis kain/tenunan
griya (ta) rumah
gruwung (ts) berlubang
grudhal (ta) kotoran gigi
gudig (ta) kudis
gudir (ta) agar-agar
gugah (tk) bangunkan
gugu (tk) percaya
gulu (ta) leher
gulung (tk) gulung
guling (ta) guling
gumpil (tk) runtuh (tanah)
gumuk (ta) bukit kecil
gumyak (kr)) ramai; ceria
gundhul (ts) tidak berambut
gundhul (ta) kepala
gurah (ta) nama tanaman
gurah (tk) membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah
gusah (tk) halau
guwa (ta) gua
guyon (tk) gurau
guyub (ts) rukun damai
gudheg (ta) masakan terbuat dari nangka muda
gori (ta) nangka muda
gogor (ta) anak harimau
gugur (tk) mati di medan perang
grudug (tk) pergi/ datang dalam jumlah besar
gya (tkr) segera
H
hastha (tw) delapan
hara (tpw) coba
hayo (tpw) hayo
I
iba (tsb) betapa
iberé (ta) terbang
ibu (ta) ibu
ical; ical (ts) hilang
idep (ta) bulu mata
ider (tk) berjualan berkeliling
idu (ta) ludah
idhep-idhep (tsb) sekalian; hitung-hitung
idhi (ta) izin
iga (ta) tulang belikat
iguh (ta) upaya; cara
ijir (tk) berhitung
ijem; ijem (ts) hijau
ijo (ts) hijau
ijol (tk) tukar
iket (ta) ikat kepala
iki (tg) ini
iku (tg) itu
iler (ta) air liur
iming-iming (ta) hadiah yang dijanjikan
ila-ila (ta) kepercayaan; pantangan
ilat (ta) lidah
iler (ta) liur
ili (ta) aliran (air, darah, dsb.)
imbal (tsb) berselang-seling; saling
imbu (tk) peram
imbuh (tk) tambah; bonus
impèn (ta) mimpi; impian
ina (ts) hina
ing (tpr) di
inger (tk) geser dengan sedikit mengubah arah
ingklik (ta) bunga singkong
ingklik (tkr) cepat-cepat berlalu; berjalan cepat
ingkung (ta) ayam panggang utuh
ingsun (tg) saya
ingu (tk) memelihara (hewan)
ingon-ingon (ta) hewan peliharaan
inuman (ta) minuman
iring (tk) iring
iringan (tkr) samping
ireng (ts) hitam
isep hisap
isih (tkr) masih
isin (ta, ts) malu
isis (ts) sejuk terkena semilir angin
iwak (ta) ikan
J
jabang (ta) bayi
jabel (tk) cabut kembali
jabut (tk) cabut
jadah (ta) nama jajanan dari ketan
jaé (ta) jahe
jaga (tk) jaga
jagabaya (ta) petugas keamanan desa
jagad (ta) dunia
jagal (ta) tukang potong hewan ternak
jagang (ta) penopang, standar
jail (ts) jahil
jajah (tk) menguasai wilayah negara lain
jajah (ts) telah bepergian ke berbagai pelosok
jajal (tk) coba
jajan (ta) makanan ringan
jaka (ts) jejaka
jala (ta) jala
jaladri (ta) lautan
jalak (ta) nama burung
jalaran (ta) penyebab
jaler; jaler (ts) laki-laki
jalma (ta) manusia
jalu (ta) taji
jaluk (tk) minta
jaman (ta) jaman
jamas (tk) keramas
jambak (tk) tarik rambut
jamban (ta) peturasan; kamar mandi
jambé (ta) pinang (tanaman)
jambul (ta) jambul
jamu (ta) obat tradisional jawa
jan (tpw) sungguh-sungguh
jangan (ta) sayur
jangar (ts) rasa sakit dan panas di kepala
jangga (ta) leher
janggel (ta) tongkol jagung
janggut (ta) dagu
jangka (ta) jangka; ramalan
jangkar (tk) memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan
janma (ta) manusia
japa (ta) mantra
jarak (tk) cari perkara
jaran (ta) kuda
jarang (ta) air panas
jaré (tk) katanya
jarem (ts) tuam
jarik (ta) kain panjang
jarit (ta) kain panjang
jarké (tk) biarkan
jarwa (tk) cerita, terjemah
jatah (ta) jatah
jathilan(ta) tarian kuda kepang
jatukrama(ta) jodoh
jawa (ta) jawa
jawa (ts) bertanggung jawab; tahu kewajibannya
jawah; jawah (tk,ta) hujan
jawat (tk) ganggu, godha (antara pria dan wanita)
jawata (ta) dewa
jawi (ta) jawa
jawil (tk) senggol
jaya (ts) jaya
jèbèng (ta) panggilan untuk bayi
jegog (tk) salak (anjing)
jegur (tk) terjun ke dalam air
jejeg (tk) tendang
jejeg (ts) tegak
jejer (ta) adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan ertemuan raja,
para punggawa serta keluarga istana
jèjèr (ts) bersanding, bersebelahan
jejuluk panggilan, sebutan
jelih (tk) teriak
jembar (ts) luas
jembrak (ts) rambut yang gondrong dan berdiri
jèmbrèng (tk) buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.)
jembut (ta) rambut kemaluan
jempalik (tk) terguling ke arah berlawanan
jempol (ta) ibu jari
jemuwah (ta) jumat
jenang (ta) bubur halus
jenar (ts) merah; kuning emas
jenaté (ts) Al,arhum
jené (ta) kuning
jeneng (ta) nama
enggèlèk (tkr) bangkit secara tiba-tiba
jenggong (tk) salak (anjing)
jengkar (tk) pindah, meninggalkan tempat
jèngkèl (ta) jengkel
jengking (tk) tungging
jengkol (ta) jering
jenthik (ta) kelingking
jepit (tk) jepit
jeplak (tk) membuka dengan cepat
jeram (ta) jeruk
jèrèng (ts) juling
jerit (tk) jerit
jero (ts) dalam
jerohan (ta) isi perut
jeruk (ta) limau
jethungan (tk) petak umpet
jèwèr (tk) ditarik telinganya
jimat (ta) jimat
jirih (ts) penakut
jiwa (ta) jiwa
jiwit (tk) cubit
jlèntrèh (tk) jelaskan
jodho (ta) jodoh
jojoh (tk) cucuk dengan benda tajam
jomplang (ts) tidak setimbang
jorok (tk) dorong sampai jatuh
jothak (tk) seteru
juju (tk) suap langsung ke dalam paruh
jujug (tk) langsung menuju
jujul (ta) kembalian
jujur (ts) lurus
jujur (ts) jujur
julungpujut (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa
julungwangi (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa
jumadilakir (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa
jumadilawal (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa
jumantara (ta) angkasa
jumawa (ts) angkuh
jumbuh (ts) bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran)
jumpalitan (tk) berguling-guling (koprol)
jungkat (ta) sisir
jupuk (tk) ambil
juragan (ta) majikan
juwèh (ts) suka memberikan komentar tentang urusan orang lain
juragan (ta) majikan
K
Kabeh semua
Kacu sapu tangan
Kacuk kemaluan laki laki
Kacung pelayan
Kademen kedinginan
Kadingaren tumben
Kadipaten kadipaten
Kadohan kejauhan
Kakehan kebanyakan
Kambil kelapa
Kampleng pukul
Kampul2 mengambang
Kampung kampung
Kana sana
Kanca teman/kawan
Kanda bilang/mengatakan
Kandang kandang
Kapok kapok /tidak mau mengulangi
Kapuk kapas
Kasep terlambat
Kasur kasur
Kathok celana
Kawat kawat
Kebak penuh
Kemu kumur
Kecelek tertipu/terlambat tidak mendapatkan apa apa
Kecik biji
Kemaki belagu ( laki-laki )
Kemayu genit ( perempuan)
Kembang bunga
Kembar kembar
Kembung kembung
Kemingkel terbahak
Kena kena
Kene sini
Kenceng banter
Kendel berani
Kendi kendi
Kendil periuk nasi dari tanah
Kendo longgar/kurang kuat/rapat
Kerdus kardus
Kethak jitak
Kenthir gila
Kenthongan kentongan
Keplok tepuk tangan
Kere kere/gembel
Kerek kerek
Keri ketinggalan
Keselak tersedak
Kikir kikir
Kisruh kisruh
Kiwa kiri
Klambi baju kemeja
Klapa kelapa
Klebu masuk
Klebon kemasukan
Klilip kelilipan
Kluwih nangka sayur
Kobong terbakar
Kodok katak
Kocak kocak
Kolak kolak
Konangan ketahuan
Kondang terkenal
Koplok pukul
Kopong tidak ada isinya, kosong
Kosok Balen sebaliknya
Kosokan gosokan
Kothak kotak
Krama bahasa jawa halus, kawin
Kramas keramas
Kramat keramat
Kucing kucing
Kudu harus
Kudung kerudung
Kulit kulit
Kulu tetelan
Kumat kambuh
Kumu kumur
Kuna kuno
Kura kura-kura
Kutha kota
Kuwat kuat
Kuwi itu
L
Labuh berlabuh
Ladrang istilah dalam seni karawitan
Laku perjalanan hidup/cobaan yang harus dilalui
Lalen pelupa/gampang lupa
Laler Lalat
Lali lupa
Lambaran dasar/alas
Lambe bibir
Lamur kabur (pandangan)
Lanang laki-laki
Lancang lancang
Landep tajam
Lapangan tanah lapangan/lapangan sepak bola
Lara sakit
Laras laras
Laris laris
Latar halaman
Lawa kelelawar
Legi manis
Lelakon cerita hidup
Lelayu berita kematian
Lemah tanah
Lemes lemas
Lempung tanah liat
Lemu gemuk
Lemut nyamuk
Lenga minyak
Lengen lengan
Lenggah duduk
Lesehan lesehan
Lesus angin lesus
Lima lima
Limpung ubi goring
Lindu gempa bumi
Linggih duduk
Lintang bintang
Lintu tukar
Lirih pelan
Liya lain
Liyane yang lain
Lobok kebesaran/kegedean
Loji rumah besar bertingkat
Loma murah hati/dermawan
Lombok cabe/lombok
Londo belanda/orang barat
Lor utara
Loro dua
Luber meluber
Lugu lucu
Lumantar melalui sesuatu
Lumrah wajar
Lunga pergi
Lungguh duduk
Lurah lurah
Luwe lapar
Luwih lebih
O
obah (tk) bergerak
obong (tk) bakar
obor (ta) obor
obok-obok (tk) aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air )
oceh (tk) cakap
ogak (ts) goyang (untuk gigi)
ombak (ta) ombak
ombe (tk) minum
omben-omben (ta) minuman
omber (ts) luas
ombyok (tw) ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.)
omong (tk) cakap
ompol (ta) air kencing yang dikeluarkan dalam tidur
opak (ta) kerupuk dari umbi-umbian
ora (tkr) tidak
orak-arik (ta) masakan dari telur
orat-arit (tk) berantakan
osik (ta) gerak
owah (ts) gila
owah (tk, ts) berubah
oyok (tk) rebut
oyot (ta) akar
U
ubarampé (ta) perlengkapan
ucek (tk) gosok-gosokkan (mata, cucian)
uceng (ta) jenis ikan sungai
udakara (tpy) kira-kira, kurang lebih
ucul (tk, ts) terlepas
udal-udal (tk) membongkar
udan (ta) hujan
udani (tk) telanjangi
udel (ta) pusar
udheng (ta) ikat kepala
udi (tk) ajar; pelajari
udud (ta; tk) rokok; merokok
udun (ta) bisul
udur (tk) berdebat
uga (tkr) juga
ugal-ugalan (tkr) bertindak tanpa mengindahkan aturan
ugel-ugel (ta) pergelangan tangan
uger-uger(ta) kusen
uget-uget (ta) larva
ugi (tkr) juga
ugungan (ts) senang dipuji
uja (tk) penuhi segala keinginan
ujar (ta) perkataan
ujub (tk) laksanakan
ujur (ta) membujur
ukara (ta) kalimat
ukir (tk) ukir
ula (ta) ular
ular-ular (ta) petuah
ulem (tk) undang
uleng-ulengan
uler (ta) ulat
ules (ta) warna (untuk binatang)
ulet (ts) liat
ulu (tk) telan
ulung (tk) serah
uman (tk) kebagian
umbar (tk) biarkan/ lepaskan
umbel (ta) ingus
umbul (ta) gambar
umbul (ta) mata air
umbul-umbul (ta) bendera
umek (ts) tidak bisa diam
umik-umik (tk) komat-kamit
umob (ts) didih
umpak (ta) alas tiang
umplung (ta) kaleng
umum (tk) umum
umur (ta) umur
umyek (tk) sibuk sendiri
undamana (tk) maki-maki
undang (tk) panggil
under (tkr) pusat, inti
undha (tk) terbangkan (untuk layang-layang)
undha-undhi (tks) sama saja, selisih usianya sedikit
undhuh (tk) petik/tuai
undur (tk) gerak ke belakang
undur-undur (ta) nama serangga
uni (ta) bunyi, suara
unjuk (tk) geser naik
unjuk (tk) minum
unta (ta) onta
untab (tk) temani saat-saat keberangkatan
untal (tk) telan semuanya
untel-untel (tk)
unthuk (ta) busa
unting (tk) ikat segepok
untir (tk) pelintir
untu (ta) gigi
untup-untup (tk) muncul sedikit
upama (tpy) umpama
upaya (ta) upaya
ura-ura (tk) bernyanyi
urik (ts) curang
urip (tk,ts) hidup
usada (ta) obat
usir (tk) usir
usus (ta) usus
usus-usus (ta) tali kolor
utang (ta) hutang
uwa (tg) sebutan untuk kakak ayah/ibu
uwal (tkr) terlepas dari ikatan (untuk manusia)
uwan (ta) uban
uwang (ta) rahang bawah
uwi (ta) talas
uyuh air seni
uyup hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)
W
waca (tk) baca
wacana (ta) wacana, diskursus
wadal (ta) tumbal
wadanan (ta) julukan
wadas (ta) cadas
wadat (tkr) tidak menikah
wadhag (ta) jasmani
wadhah (ta) tempat
wadhang (ts) masakan kemarin (untuk nasi)
wadhuk (ta) bendungan
wadhuk (ta) perut
wadi (ta) rahasia
wadon (ts) perempuan
wadul (tk) mengadu
wagé (tg) nama pasaran
wagu (ts) janggal
waja (ta) gigi
waja (ta) baja
wajan (ta) kuali
wajik (ta) nama jajanan terbuat dari ketan
wajik (ts) jajaran genjang
walanda (tg) belanda
walandi (tg) belalang
walang (ta) belalang
walèh (tkr) bosan
wales (tk) balas
walesan (ta) gagang pancing
wali (ta) wali
walik (ta) balik
waluh (ta) labu
waluya (ts) sehat
wana (ta) hutan
wanara (ta) kera
wanadri (ta) hutan rimba
wanci (ta) waktu
wanda (ta) suku kata
wanda (ta) badan
wandé; wandé (ta) warung
wandu (ts) banci
wangi (ts) harum
wangsit (ta) wahyu
wangun (ta) bentuk
wangwung (ta) kumbang
wani (ts) berani
wanita (ta) wanita
wanodya (ta) wanita
wanti-wanti (tk) berpesan dengan sangat
wanuh (tk) tahu, kenal
waos (ta) gigi
waos (tk) baca
wara-wara (ta) pengumuman
warah (tk) tunjuk/ajar
warak (ta) badak
warangan (ta) racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris)
waranggana (ta) penyanyi (dengan iringan gamelan)
warangka (ta) kerangka, sarung keris
waras (ts) sehat
wareg (ts) kenyang
warèng (tg) keturunan ke 5
warga (ta) warga
wargi; wargi (ta) warga
warih (ta) banyu
waris (ta) waris
waringuten (tkr) kewalahan
warna (ta) warna
warok (ta) orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya)
warsa (ta) tahun
warta (ta) berita
warung (ta) warung
wasis (ta) pandai
waskitha (ts) waspada
waspa (ta) air mata
waspada (ts) waspada
wastani (tk) kira, sangka; namakan, sebut
wastra (ta) laut
watak (ta) watak
watara (tkr) kira-kira
watek (ta) watak
wates (ta) batas
waton (tkr) asal-asalan; asalkan
watu (ta) batu
wau (tg) tadi
wawacan (ta) bacaan
wawansabda (tk) bercakap-cakap
wawas (tk) pikir, timbang
wawasan (ta) pikiran, pertimbangan
wayah (ta) masa/waktu
wayah (ta) cucu
wayang (ta) wayang
wayu (ts) basi
wayuh (tk) diduakan (oleh suami)
wé (ta) air
wédang (ta) minuman hangat
wédang (ta) air matang
wedhak (ta) bedak
wedhar (tk) urai, bahas
wedhi (ta) pasir
wedi (ts) takut
wedhon (t hantu sawah
wédhok (ts) perempuan
wedus (ta) kambing
wegah (ts) enggan
wekas (ta) pesan
wekasan (ta) akhir
wekdal; wekdal (ta) waktu
wektu (ta) waktu
welas (ta, tk) rasa kasihan; merasa kasihan
welèh (tk) balasan setimpal
weling (ta) ular belang
weling (ta) pesan
wenang (ts) berwenang, berhak
wengku (tk) memangku, menikahi (pria menikahi wanita)
wening (ts) bening
wengi (tkr, tkr) malam
wentis (ta) betis
werdi (ta) arti
werna (ta) warna, jenis
weruh (tk) nampak, tahu
wesi (ta) besi
wèt (ta) hukum
wetah ; wetah (ts) utuh
wétan (tg) timur
weteng (ta) perut
weton (ta) hari kelahiran
wetu (tk) keluar
wewaler (ta) pantangan
wéwé (ta) hantu perempuan
wèwèh (tk) memberi
wewengkon (ta) daerah kekuasaan, wilayah
widada (ts) selamat
widadara/i (ta) bidadari laki-laki/perempuan
wigati (ts) penting
wiji (ta) biji; benih
wijik (tk) mencuci tangan
wilang (tk) hitung
wilangan (ta) bilangan
wilujeng (tkr) selamat
winarah (tk) terjadi
wingènané (tg) dua hari yang lalu
wingi (tg) kemarin
wingit (ts) angker
wingking; wingking (tkr) belakang
winengku (tk) disunting; diperistri
winisuda (tk) diwisuda
winih (ta) benih
wirama (ta) irama
wirang (ts) malu
wirid (ta) kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang
wiridan (ta) pembacaan wirid
wiring galih (ta) hitam (ayam jago)
wiron (ta) bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan
diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan
wiru (tk) melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil
memanjang bersusun
wis (tkr) sudah
wisa (ta) bisa, racun
wisik (ta) bisikan, wahyu
wisma (ta) rumah
wisuh (tk) basuh tangan/kaki
wisuda (tk) wisuda
wit (ta) pohon
witikna (tpy) salah sendiri; mengapa pula
wiwit (tk) mulai
wondéné (tpy) sedangkan
wong (ta) orang
wos (ta) arti
wos; wos (ta) beras
wot (ta) jembatan
wrangka (ta) sarung keris
wré (ta) kera
wréda (ta) yua
wucal; wucal ajar
wuda (tkr) telanjang
wudhar (tk) terurai
wudun (ta) bisul
wukir (ta) gunung
wulang ajar
wulu (ta) bulu
wulung (ta) elang
wulung (ts) ungu tua
wungkuk (ts) bongkok
wungu (ts) ungu
wungu: wungu (tk) bangun
wuninga (ts) tahu
wuri (tkr) belakang
wuruk (tk) tunjuk/ajar
wurung (tkr) batal
wus (tkr) sudah
wusana akhir, kejadian
wuta (ts) buta
wutah (tk) tumpah
wutuh (ts) utuh
wuwung (ta) bubungan atap
wuwuh (tk) tambah
wuwus (ta) bicara, kata-kata
wuyung (ts) kasmaran
Y
yasa (tk) membuat
yamadipati (tg) dewa kematian
yayah (ta) ayah
yuyu (ta) kepiting sungai
yayi (tg) adik
yèn (tpy) bila, jika
yuta (tw) juta
yuswa (ta) umur
yekti (ts) sungguh; benar
yuwana (ts) selamat
yaksa (ta) raksasa
yatra (ta) uang