Tugas pembelajaran muatan lokal bahasa daerah kelas X

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sugeng enjang para putra-putri ingkang kula tresnani. Sugeng pepanggihan malih wonten piwulangan Basa Jawi lumantar jagad maya punika. Kados ingkang sampun dipun caosaken wonten kelas minggu kepengker bilih para putra-putri angrukebi piwulangan kedah ngrampungaken tugas kelompok ingkang arupi ndamel video panyandra manten.

Kangge kabektahan iringan (back sound) tugas punika, saged dipun pundut (download) lumantar link wonten ngandhap punika :

https://drive.google.com/drive/folders/14b4zhakZopXIpz8LYvz9oXI0I17ZQYzs?usp=sharing

Matur sembah nuwun kawigatosanipun, sugeng makarya mugi tansah pinaringan gangsar lancar sedaya jejibahanipun. Nuwun.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh